वक्रतुण्ड महाकाय सूयाकोणट समप्रभ
निवर्ध्या कुरु मे देव सर्वकार्येशू सवादा

मांगल्याचे प्रतीक आणण काया णसद्धीस नेणाऱ्या मंगलमूतीला वंदन करून बृ. म. मं. (बीएमएम) २०२२ अणधवेशनाच्या तयारीचा एक नवीन आढावा घेऊन मी पुन्हा आपल्यासमोर आलो आहे. गणपती हेमहाराष्ट्राचेणप्रय आराध्यदैवत आहे. आपलेइक्तित कायासफल व्हावेयासाठी सवाप्रथम गणपतीचे पूजन करून त्याचे शुभाशीवााद घेतले जातात. नुकताच संपन्न झालेला गणेशोत्सव, बऱ्याच मराठी मंडळांनी तो आभासी (virtual) साजरा के ला तर काही मंडळांना वैयक्तिकररत्या साजरा
करण्याची संधी णमळाली. भव्य डेकोरेशन, ढोल ताशा, आरास स्पधाा इत्यादी कायाक्रम सवा CDC COVID प्रोटोकॉल पाळून जवळपास सवा मंडळांनी गणेशोत्सव णदमाखात साजरा केला. गणेशोत्सव म्हणजे नुसती साग्रसंगीत पूजा आणण ढोल-ताशा यांचा गजर असे नव्हे, तर आपण आपल्या चेतनेतील श्री गणेशाची प्राथाना करतो की, त्याने आपल्यासमोर मूतीच्या रूपात यावे; जेणे करुन आपण काही काळ त्याच्याशी रममाण होऊ शकू , हसत खेळत संवाद साधू शकू .

बाप्पाच्या आशीवाादाने गणेश चतुथीच्या शुभ मुहूताावर प्लॅनेट मराठी सोबत Title Sponsor म्हणून करार के ल्याची घोर्णा करताना मला अणतशय आनंद होत आहे. यासह, आम्ही इतर २ प्रायोजकांशी करार पूणा करण्यात यशस्वी झालो आहे. मांडके ब्रदसा बीएमएम २०२२ साठी गो ग्रीन प्रायोजक (Go Green Sponsor)असतील तर A S Agri and Aqua LLP रजत प्रायोजक (Silver Sponsor) असतील.


सप्टेंबर मणहन्यात गणपती बाप्पाच्या सहवासातील णदवस कसे जादू मय झाले होते. सगळीकडे प्रचंड उत्साह आणण धम्माल.आम्हीसुद्धा आपल्या लाडक्या बाप्पाकडे साकडं घातलंय, बीएमएम २०२२ च्या तयारीच्या यशस्वी वाटचालीसाठी! बीएमएम आणण मराठी णवश्व, न्यू जसी टीमने थीम गाण्याचा नवीन क्तव्हणडओ लाँच के ला आहे. तो पाहण्यासाठी यू ट्युब णलंक:
https://www.youtube.com/watch?v=QJr9W4ihgqw
बीएमएम टीमने हाती घेतलेले बऱ्याच प्रकल्पांचे काम रीतसर चालू आहे. त्यात असंख्य स्वयंसेवकांचा हातभार आहे. सवाांबरोबर एकजुटीने व सामंजस्याने काम करण्यात
जी मजा येते, णकं वा समाधान णमळते ते स्वयंसेवकच सांगू शके ल. मला नेहमीच णवणवध क्षेत्रातील सवोत्तम लोकांना
भेटण्याची संधी णमळत असते. त्यांची प्रणतभा, बांणधलकी आणण त्यांची काम करण्याची वृत्ती मला नेहमीच प्रेरणा देऊन जाते आणण बरंच णशकता येते. या अणधवेशनासाठी
काही नवीन उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. त्यापैकी एक उपक्रम ‘एज्युके शन सवमट’ बीएमएम व्यासपीठाचा भारतातील आणण अमेररके तील युवक-युवतींना दू रगामी फायदा व्हावा, यासाठी भारतातील णवद्यापीठे आणण उत्तर अमेररके तील णवद्यापीठे यांच्यात णशक्षणाच्या सवा आघाड्वर आणण त्यातील विविध घटकांमध्ये कशी लक्षणीय प्रगती करावी, यावर संभार्ण आणण चचाा आयोणजत के ली जाईल. अनेक णवद्यापीठांनी या उपक्रमात सहकाया करण्याची तयारी दशावली आहे. यात आम्हाला श्री. मुकुंद चोरघडे आणण श्री. मुकुं द किेमोलाचे मागादशान करीत आहेत.


तसे बरेच काही करायचा बेत आहे, अनेक चुलींवर बरेच काही णशजत आले आहे, पण तरी पानात पडण्यास आणण त्याचा आस्वाद घेण्यास अजून थोडा वेळ लागेल, अशी पररक्तस्थती आहे. बीएमएम अणधवेशनातील कायाक्रमांबाबत जशी तुम्हाला माणहती करून घेण्याची उत्सुकता आहे, त्याहून अणधक उत्सुकता आम्हाला ही माणहती तुमच्यापयांत पोहचवण्याची आहे. काही आठवडयातच आम्ही आमच्या सोशल मीणडया चॅनेल्सिारे तुमच्यापयांत ही माणहती पोहोचवू.

या अणधवेशनाच्या णनणमत्ताने आम्ही तीन स्पधाा आयोणजत करत आहोत. नाट्यरंग (एकांणकका स्पधाा) नृत्यरंग (समूह णकं वा सांणघक नृत्य स्पधाा) स्वररंग (गायन स्पधाा) याबद्दल आणण अणधवेशनाणवर्यी अणधक माणहतीसाठी – bmm2022.org या संके तस्थळाला भेट द्या.


प्रत्येक उगवता णदवस एक नवीन आशा, एक नवीन स्वप्न
घेऊन जन्माला येतो त्याचप्रमाणे प्रत्येक मणहना आपल्या
बीएमएम २०२२च्या अणधवेशनाकडच्या वाटचालीचा प्रगतीचा पुढचा टप्पा गाठतो आणण त्याचा नवीन आढावा घेऊन मी परत पुढच्या मणहन्यात तुमच्यासमोर येईन. चला तर मग आता तुमचा इथेच णनरोप घेतो. Welcome to BMM 2022!